Naša činnosť, reedukačné, korekčné a stimulačné programy pre študenov v období navštevovania strednej školy (vo veku 19 rokov a viac) sú primárne zamerané pre:

 

- študentov s intelektovým nadaním,

 

- študentov s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgragia, dysortografia, dyskalkúlia)

 

- študentov s ťažkosťami so sústredením,

 

- študentov s emocionálnymi ťažkosťami,

 

- prvoužívateľov ľahkých drog (cigarety, alkohol, marihuana...),

 

- pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť schopnosť učiť sa.


Každý človek je výnimočná bytosť. Z daného dôvodu ku každému v Centre Mirabilis pristupujeme individuálne. Na základe konzultácií navrhneme program, ktorý bude špecificky zameraný na odstránanie ťažkostí a posilnenie Vašich silných schopností. 

Všetky deti potrebujú bezpodmienečnú lásku - či sú úspešné, alebo robia chyby, vtedy, keď je život ľahký i vtedy, keď je ťažký. /B. Obama/