Pomyslite, koľko rozumu a energie sa vynakladá na to, aby sa deťom ukázalo, aké sú zlé. Predstavte si, že by sa všetka táto energia vynaložila na to, aby sa deťom ukázalo, čo je v nich dobrého.

Naša činnosť a stimulačné programy pre deti v období navštevovania materskej školy (vo veku 3 - 6 rokov) sú primárne zamerané pre :

 

- deti s intelektovým nadaním (deti, ktoré sú mimoriadne šikovné, nadané a talentované),

 

- deti s ťažkosťami v správaní (napríklad vzdorovité správanie, ťažkosti v adaptácií do kolektívu rovesníkov,         rozvody rodičov, rôzne stresové situácie...)

 

- deti s ťažkosťami edukatívneho charakteru (napríklad oslabená grafomotorikou, oslabená pamäť a iné               ťažkosti spájajúce sa s procesom učenia sa)

 

- deti s ťažkosťami so sústredením (napríklad deti hyperaktívne, alebo naopak veľmi pomalé, deti, ktoré               nevydržia pri jednej činnosti,...)

 

- predškoláci po odklade školskej dochádzky

Každé dieťa je výnimočné. Z daného dôvodu ku každému v Centre Mirabilis pristupujeme individuálne. Na základe konzultácií navrhneme program, ktorý bude špecificky zameraný na odstránanie ťažkostí a posilnenie silných schopností Vášho dieťaťa.