Mgr. Veronika Dudová – psychologička 

 

Štúdium

 

1998- 2002                                        Gymnázium Partizánske, ukončené maturitnou skúškou

2003- 2010                                        Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta, odbor                                                                Psychológia

6/ 2013- 1/ 2014                                Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Príprava

                                                           pre výkon práce v zdravotníctve

2/2014- súčasnosť                             Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia

 

Ďalšie vzdelávanie

 

8/ 2013- súčasnosť                            Český institut PCA v Brne, Akreditovaný výcvik Poradenství a psychoterapie zaměřená na člověka

3/2014- súčasnosť                             Výcvik v Rorschachovej metóde

3/2013- 9/ 2013                                 1. a 2. modul Vzdelávacieho kurzu v biofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde

7/ 2010                                               Výcvik v Woodcock- Johnson IE metóde

5/ 2009                                               Youthpass (projekt EÚ Mládež v akcii)

4/ 2008                                               Sociálno- psychologický výcvik

6/ 2008                                               Kurz internetovej krízovej intervencie

 

Pracovné skúsenosti

1/ 2013- súčasnosť                            Ambulancia klinickej psychológie, NNOM n. o.

                                                           Partizánske

2/ 2010- 12/ 2012                              Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva            

                                                           a prevencie Partizánske

 

Odborná prax

Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva v Prievidzi, Psychiatrická klinika Martinskej fakultnej nemocnice, Psychiatrická léčebna Brno Černovice, APLA- Asociace pomáhající lidem s autismem JM, Resocializačný domov Hlohovec, Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce

 

 

Bc. Mária Síthová – sociálna pracovníčka

Absolventka sociálnej práce Vysokej školy sv. Alžbety, Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom

Bc. Jana Haragová – sociálna pracovníčka

Absolventka sociálnej práce Vysokej školy sv. Alžbety, Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom

 

 

Vzdelanie a prax

 

1993 – 2002               Základná škola Bošany

2002 – 2006               Gymnázium Partizánske

2006 – 2009               bakalársky stupeň Prešovskej univerzity v Prešove, Pedagogická fakulta, študijný odbor                                            pedagogika mentálne postihnutých

2009 – 2011               magisterský stupeň Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, študijný odbor                                          špeciálna pedagogika

jún 2011                     Ukončenie magisterského stupňa daného študijného programu s červeným diplomom.                                              Štúdium, ako aj mimoškolská činnosť ocenené Cenou rektora Prešovskej univerzity

09/2011 – súčasnosť doktorand Masarykovej univerzity v Brne, Pedagogická fakulta, Katedra speciální                                                    pedagogiky

08/2012 – 06/2015     poradenský špeciálny pedagóg v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva                                                a prevencie v Partizánskom

 

Absolvovaná odborná prax v nasledujúcich inštitúciách:

 

Špeciálna materská škola, Masarykova 11175/20C, Prešov

Školský klub ŠZŠ, Matice slovenskej 11, Prešov

Detský domov PRE TEBA, Cemjata, Prešov

Školský klub ZŠ Svinná pri Prešove, Svinná

Špeciálna trieda materskej školy, ZŠ s MŠ Veľká okružná 1089/19, Partizánske

Špeciálna základná škola A variant, Masarykova 11175/20C, Prešov

Praktická škola, Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Špeciálna základná škola C variant, Masarykova 11175/20C, Prešov

 

Prehľad odbornej činnosti Mgr. Síthová Svetlana

 

12/2009          Odborný seminár Daniely Jánošíkovej, PhD. k téme „Autizmus“. Seminár bol pod záštitou Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov s autizmom v Prešove a Centra Lenoris, n.o.

 

09/2011           Konferencia „Speciální potřeby žáku v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávaní“, Masarykova univerzita, Brno

 

11/2011           Kurz „Dysartrie u dětí s DMO v kombinaci s dalším přidruženým postižením“, ZŠ s MŠ Brno, Brno

 

11/2011           Kurz „Speficika poradenských služeb poskytovaných v základní škole školním psychologem“, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, Brno

 

02/2012          Konferencia doktorandských študentov, Trnavská univerzita. Názov príspevku: „Integrácia žiakov s Downovým syndrómom do ZŠ v SR“, Trnava

 

04/2012          Seminár „Inkluzívne vzdelávanie“ pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava

 

09/2012          Medzinárodná konferencia Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity, v Brne

 

10/2012          Konferencia Celoživotní inkluzivní vzdělávaní – možnosti a perspektivy, na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity, v Brne

 

10/2012          Medzinárodná vedecko-odborná konferencia Vzťah v pomáhajúcich profesiách, v Bratislave

 

11/2012           Medzinárodný vedecký seminár Diagnostika čítania s porozumením u žiakov                        a študentov sekundárneho vzdelávania a dospelých – východiská a skúsenosti, na

Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 

12/2012          Odborno-informačný seminár pod názvom Poruchy učenia, správania, poruchy koncentrácie, ADHD, ADD, Aspergerov syndróm a ich neurofyziologiccké príčiny z pohľadu metódy INPP, Centrum Avare, Bratislava, Mgr. Sipos

 

12/2012          Medzinárodná konferencia Masarykovej univerzity pre doktorandov a vedeckých pracovníkov 2012, Brno

 

01/2013          Účasť odbornej prednáške Komunikační kompetence a čtenářská gramotnost žáků s kochleárním implantátem, na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity, v Brne

 

11/2012          Vzdelávací kurz Cesta k emocionálnej zrelosti, CPPPaP PE, Partizánske, Mgr. Kováčiková, Partizánske

 

02/2013          Vzdelávací kurz Cez rozprávku do školy, Libra Hlohovec, CŠPP Topoľčany, Mgr. Lazíkvá, Topoľčany

 

09/2013          členom výskumného zámeru MSM0021622443 "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“ v rámci členstva v Institute výzkumu inkluzívneho vzdělávaní, Masarykova univerzita, Brno

 

01/2012 – 12/2012

členka realizačného tímu grantového projektu „Faktory úspěchu ve vztahu  k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (IVZVSDP)“, s hlavným riešiteľom doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno

 

10/2013          Program Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení, Artea, PhDr. Gavendová, Bratislava

 

09/2013          Medzinárodná konferencia Social Conditions for Inclusive Education, Masarykova univerzita, Brno

 

09/2013          Vedecko-odborná konferencia a pilotný tréning k projektu Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii s aktívnou prezentáciou CPPPaP prostredníctvom posteru: Včasná intervencia v kontexte CPPPaP v Partizánskom, Univerzita Komenského, Bratislava

 

09/2013          Odborná konferencia Multidisciplinárny prístup v diagnostike a liečbe vývinových porúch reči, učenia a správania s aktívnou prezentáciou prostredníctvom príspevku: Kontinuita spolupráce v integrácií žiakov so ŠVVP medzi CPPPaP a ZŠ, SŠ v okrese Partizánske, Proeduko, Liptovský Mikuláš

 

11/2013           Odborný seminár Diagnostika a terapia deficitov dielčích funkcii Dr. Sindelar - 1 modul, Centrum Dr. Sindelar, Mgr. Arslan Šinková, Púchov

 

11/2013           Odborný seminár CitacePro, Masarykova univerzita, Brno, PhDr. Krčál, DiS.,

 

02/2014          Odborný seminár Deficity dielčich funkcií ako príčina porúch učenia Dr. Sindelar, koncentrácie a správania, Diagnostika – praktická časť Modul 2, Sindelar centrum, Arslan Šinková, Bratislava

 

02/2014          Program Kuprev stupeň Junior, Trea, PhDr. Krankusová, Bratislava

 

02/2014          Program Kupoz stupeň Junior, Trea, PhDr. Krankusová, Bratislava

 

02/2014          Kurz Feuersteinovej metódy FIE I. – časť 1., SCŠPP Maják, PaedDr. Váňová, Trnava

 

03/2014          Preventívny program Včasná preventívna intervencia pre prvoužívateľov drog – FRED, VÚDPaP,

Modra

 

03/2014          Kurz Feuersteinovej metódy FIE I. – časť 2., SCŠPP M aják, Trnava, PaedDr. Váňová, Trnava

 

04/2014          Odborný seminár SFUMATO – Splývavé čítanie – čítanie pre všetky deti, seminár I., SZŠ, PaedDr. Čierna, PaedDr. Fecková, PaedDr. Masarovičová, Ružomberok

 

05/2014          Odborný seminár SFUMATO – Splývavé čítanie – čítanie pre všetky deti, seminár II., ZŠ, PaedDr. Čierna, PaedDr. Fecková, PaedDr. Masarovičová, Bratislava

 

06/2014          Odborný seminár Deficity dielčich funkcií ako príčina porúch učenia Dr. Sindelar, koncentrácie a správania, Diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcií Modul 3, Sindelar centrum, Mgr. Arslan Šinková, Bratislava

 

07/2014          Letná škola SFUMATO – Splývavé čítanie – čítanie pre všetky deti, seminár II., ZŠ, PaedDr. Čierna, PaedDr. Fecková, PaedDr. Masarovičová, Bratislava

 

09/2014          Inštruktážny kurz k metóde COMDI projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, ZŠ Bošany, Mgr. Kováčiková, Bošany

 

10/2014-06/2014        Vzdelávací kurz Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti, VÚDPaP, doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Bratislava

 

10/2014          Odborný seminár Deficity dielčich funkcií ako príčina porúch učenia Dr. Sindelar, koncentrácie a správania, Diagnostika – praktická časť Modul 4, Sindelar centrum, Arslan Šinková, Bratislava

 

11/2014           Kurz Feuersteinovej metódy FIE BASIC., SCŠPP Maják, PaedDr. Váňová, Trnava

 

02/2015          Odborný kurz Efektívna komunikácia v školskom prostredí, Mgr. Maňková, Partizánske

 

03/2015          Kurz Feuersteinovej metódy FIE BASIC., SCŠPP Maják, PaedDr. Váňová, Trnava

 

04/2015          Vzdelávacia aktivita IKT aplikácie KomposyTu, CPPPaP, Mgr. Roštek, Partizánske

 

04/2015          Odborný kurz „Ja na to mám“, CPPPaP Hlohovec, doc. PhDr. Erik Žovinec, PhD., Hlohovec

 

04/2015          Medzinárodná konferencia Slovensko-české fórum doktorandov špeciálnej pedagogiky, Univerzita Komenského, Prof. PaedDr. Alica Vančová,CSc., Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., Prof. PhDr. Márie Vítková, CSc., Bratislava

 

05/2015          Valné zhromaždenie Asociácie špeciálnych pedagógov, v Trenčíne

 

05/2015          Odborný seminár Pracovné zošity a pomôcky pre deti s poruchami učenia, odborný garant: PaedDr. Topil, v Pezinku

 

Zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác:

 

SÍTHOVÁ, S. 2010. Integrácia = plusy + mínusy. In Zpravodaj 2009/2010.  s. 9 – 11. Elektronický nosič.

 

SÍTHOVÁ, S. 2011. Ako prebieha integrácia na Slovensku? In Slnečnica. EV 3597/09, 2011, roč. 15, č. 2, s. 13 – 14.

 

SÍTHOVÁ, S. 2011. Slniečka v školách. In Tempo. EV 674/08, roč. LXXII, č. 20, s.4.

 

SÍTHOVÁ, S. Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách Slovenskej republiky. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 3. vyd. 2012. ISBN 978-80-905243-3-0, ETTN 042-12-12017-12-5.

 

SÍTHOVÁ, S. Integrácia žiakov s Downovým syndrómom do základných škôl v Slovenskej republike In Požár, L. a kol. Juvenilia pedagogica - Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, 2012. s. 220-226. ISBN 978-80-8082-531-7.

 

SÍTHOVÁ, S. Integrácia žiakov s Downovým syndrómom v prostredí základných škôl slovenského školstva. In Pančocha, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 109-118. ISBN 978-80-210-6101-9.

 

BARTOŇOVÁ, M., SÍTHOVÁ, S. Žiaci s Downovým syndrómom a proces integrácie na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 153-165.

 

SÍTHOVÁ, Svetlana. Determinanty integrácie žiakov s Downovým syndrómom v mantineloch Slovenskej republiky.

 

In SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL a kolektiv. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 163-172, 10 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-6674-8.

 

BARTOŇOVÁ, Miroslava a Svetlana SÍTHOVÁ. Pravopisné schopnosti žiakov 2. ročníkov ZŠ v kontexte vývinových porúch učenia. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 141-148, 8 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-6515-4.

 

SÍTHOVÁ, Svetlana. Integrácia žiakov s Downovým syndrómom v prostredí základných škôl slovenského školstva. In PANČOCHA, K. (ed.). Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 109-118, 10 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6101-9.

 

 

                                               

Mgr. Svetlana Síthová - riaditeľka a špeciálna pedagogička

Kto Sme?