Naša činnosť, reedukačné, korekčné a stimulačné programy pre žiakov v období navštevovania základnej školy (vo veku 6 - 15 rokov) sú primárne zamerané pre:

 

- žiakov s intelektovým nadaním (žiaci s je vysokým, až nadpriemerným intelektom, žiaci, ktorí majú                       matematické, verbálne, alebo všeobecné intelektové nadanie),

 

- žiakov s ťažkosťami v správaní (napríklad záškoláctvo, alkohol, vzdorovité správanie, neustále poznámky za       neslušné správanie)

 

- žiakov s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgragia, dysortografia, dyskalkúlia)

 

- žiakov s ťažkosťami edukatívneho charakteru (napríklad oslabená pamäť, oslabená schopnosť porozumenia     textom, ...)

 

- žiakov s ťažkosťami so sústredením, pre žiakov s ADHD, alebo ADD

 

- žiakov s emocionálnymi ťažkosťami (napríklad pri rozvode rodičov, úmrtie blízkej osoby, zlé vzťahy s                   rovesníkmi, ...)

 

Každé dieťa je výnimočné. Z daného dôvodu ku každému v Centre Mirabilis pristupujeme individuálne. Na základe konzultácií navrhneme program, ktorý bude špecificky zameraný na odstránanie ťažkostí a posilnenie silných schopností Vášho dieťaťa.

Keď dáme dieťaťu rybu, nakŕmime ho na deň. No ak ho naučíme loviť, dáme mu potravu na celý život. /Čínske príslovie/