Naša činnosť, reedukačné, korekčné a stimulačné programy pre študenov v období navštevovania strednej školy (vo veku 15 - 19 rokov) sú primárne zamerané pre:

 

- študentov s intelektovým nadaním (študenti s vysokým, až nadpriemerným intelektom, s matematickým,             verbálnym, alebo všeobecným intelektovým nadaním),

 

- študentov s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgragia, dysortografia, dyskalkúlia)

 

- študentov s ťažkosťami v učení sa (oslabená pamäť, oslabená schopnosť porozumenia textom, ...)

 

- študentov s ťažkosťami so sústredením (ADHD, alebo ADD)

 

- študentov s emocionálnymi ťažkosťami,

 

- prvoužívateľov ľahkých drog (cigarety, alkohol, marihuana...),

 

- maturantov (príprava na prácu s textom).


Každý človek je výnimočná bytosť. Z daného dôvodu ku každému v Centre Mirabilis pristupujeme individuálne. Na základe konzultácií navrhneme program, ktorý bude špecificky zameraný na odstránanie ťažkostí a posilnenie Vašich silných schopností.


 

Každé dieťa potrebuje trošku pomoci, trošku nádeje a niekoho, kto v neho verí. /M. Johnson/